Shop Administrace Aktivace Byznys Programu
Autor
Autor: David Marák
Aktualizováno: Před více než týdnem

POZOR: Toto nejsou obchodní podmínky, které vkládáte do svých e-shopů! Tyto obchodní podmínky upřesňují spolupráci mezi námi, jakožto poskytovateli dropshipping služby (propojení s dodavateli pod hlavičkou MegaDropShipping, expedicec zásilek atp.) s názvem MegaDropShipping a vámi jakožto e-shopařem.

Pokud hledáte právní dokumenty jako obchodní podmínky, zpracování osobních dat a další, které vkládáte na svůj e-shop, klikněte zde.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb a užívání systému Megadropshipping se vztahují na smlouvy uzavřené mezi

podnikatelem:

David Marák, se sídlem Podivice 112, PSČ 683 21, Česká republika

IČ: 87386399

DIČ: CZ8803115167                                 

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Vyškov

adresa pro doručování: Podivice 112, 683 21 Pustiměř, Česká republika

kontaktní telefonní číslo: + 420 734 511 496

kontaktní e-mail: info@dropohs.cz

 

jako provozovatelem systému Megadropshipping a poskytovatelem služeb (dále jen „poskytovatelem“)

               

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které jsou definovány níže:

 • občanským zákoníkem se má na mysli zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodními podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb a užívání systému Megadropshipping;
 • obsahem se rozumí veškeré texty (včetně obchodních podmínek), fotografie, obrázky, videa, loga, programové vybavení a další;
 • e-shopem se rozumí webová stránka, mobilní aplikace či jiný druh platformy sloužící zejména k prezentaci či propagaci odběratele a k prodeji zboží nebo poskytování služeb odběratele nebo poskytovatele nebo třetích osob, a který je propojen se službou Megadropshippingu;
 • službami se rozumí služby poskytovatele blíže popsané v článku 1.2 těchto obchodních podmínek;
 • systémem Megadropshipping se rozumí systém poskytovatele nabízející kompletní obsah pro e-shopové řešení dodavatele, což zahrnuje vedle zprostředkování prodeje zboží
 • zákazníkům i poskytnutí přístupu k názvu, logu či cenám daných produktů;
 • Dropohs administrací se rozumí poskytovatelem provozované rozhraní, v jehož rámci odběratel disponuje se systémem Megadropshiping;
 • objednávkou se rozumí objednávka zákazníka učiněná prostřednictvím e-shopu ke koupi zboží dodávanému prostřednictvím systému Megadropshipping, na jejímž základě je poté se zákazníkem uzavírána smlouva (kupní, o poskytování služeb či jiná obdobná);
 • smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb či další smlouvy zde uvedené, uzavírané mezi smluvními stranami;
 • provizí se rozumí částka, na kterou vznikl nárok odběrateli v případě učinění objednávky zboží ze strany zákazníka v případě, kdy je prodávajícím tohoto zboží poskytovatel;
 • smluvními stranami se rozumí v závislosti na kontextu buď poskytovatel nebo odběratel jednotlivě, nebo oba společně;
 • webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní poskytovatele, umístěné na adrese dropohs.cz;
 • zákazníkem se rozumí jakákoliv třetí osoba, se kterou je prostřednictvím e-shopu uzavírána kupní nebo jiná obdobná smlouva, jejíž smluvní stranou je poskytovatel nebo odběratel.

  1.2. Poskytovatel poskytuje služby spočívající zejména v umožnění přístupu odběrateli do systému Megadropshipping a s tím souvisejícím prodejem zboží zákazníkům či zprostředkováním prodeje zboží pro odběratele.

V závislosti na domluvě smluvních stran vystupuje ve vztahu k zákazníkovi v konkrétním případě buď odběratel jakožto prodejce zboží a poskytovatel pro něj zajišťuje administrativu a doručování zboží, anebo jakožto prodávající vystupuje poskytovatel a odběratel zprostředkovává uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem. V takovém případě vystupuje odběratel vůči zákazníkům jako provozovatel.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

1.4. Obchodní podmínky může poskytovatel jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit. O změně obchodních podmínek bude poskytovatel odběratele informovat alespoň 1 měsíc před plánovanou účinností změny prostřednictvím uživatelského účtu a/nebo e-mailu. Pokračováním v užívání služeb poskytovatele vyjadřuje odběratel souhlas s aktuální verzí obchodních podmínek. V případě nesouhlasu se změnou obchodních podmínek má odběratel možnost tuto změnu odmítnout a smlouvu vypovědět s účinností ke dní, kdy měla změna obchodních podmínek nabýt účinnosti. Tato výpověď musí být doručena alespoň 5 pracovních dní před nabytím účinnosti změn. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy k dispozici na webovém rozhraní.

1.5. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.6. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na odběratele, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Spotřebitelům není užívání webového rozhraní umožněno. Poskytovatel si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní odběrateli objednání služeb prostřednictvím webového rozhraní nebo nikoliv.

1.7. Zasláním objednávky služeb poskytovatele odběratel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.8. Poskytovatel dále provozuje e-shopové řešení Dropohs. Veškeré záležitosti ohledně e-shopového řešení Dropohs se řídí samostatnými obchodními podmínkami pro poskytování e-shopového řešení Dropohs.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  2.1.
  Smlouva mezi poskytovatelem a odběratelem je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel umožní odběrateli přístup do systému Megadropshipping. Od tohoto okamžiku je odběratel oprávněn v rámci rozhraní Dropohs administrace se systémem disponovat, včetně možnosti implementovat systém Megadropshipping do e-shopového řešení třetí strany.

  2.2. Prezentace služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

  2.3. Odběratel je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do registračního formuláře.

 

 1. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU MEGADROPSHIPPING

  3.1. Poskytovatel umožní odběrateli využívat služeb Megadropshippingu za podmínek stanovených ve smlouvě a v těchto obchodních podmínkách a nabízet prostřednictvím e-shopu zboží ze služby Megadropshipping k prodeji zákazníkům.

  3.2. Na e-shopu může odběratel prezentovat jak zboží poskytované poskytovatelem prostřednictvím služby Megadropshipping, tak zboží vlastní či zboží třetích osob. Práva a povinnosti smluvních stran dle těchto obchodních podmínek týkající se zboží se vztahují pouze na zboží poskytované poskytovatelem prostřednictvím systému Megadropshipping, nevyplývá-li z kontextu jinak. Prodej ostatního zboží na e-shopu je výlučnou odpovědností odběratele.

  3.3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat odběrateli aktuální a pravdivé informace ohledně zboží, které bude odběrateli dodávat, včetně informací o jeho skladové dostupnosti a fotografií, videí a textů souvisejících se zbožím.

  3.4. Vyplývá-li tak z dohody smluvních stran, odběratel je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o každé objednávce zákazníka prostřednictvím e-shopu (včetně údajů o zákazníkovi a o objednávaném zboží), a to prostřednictvím služby Megadropshipping. Poskytovatel následně ověří skladovou dostupnost zboží a objednávku zákazníka odběrateli buď potvrdí, nebo odmítne. Odmítne‑li poskytovatel odběrateli objednávku zákazníka potvrdit, je odběratel povinen objednávku zákazníka odmítnout a o tomto odmítnutí zákazníka informovat. Za tímto účelem je odběratel povinen na e-shopu využívat tzv. dvoustupňový model objednávání, tedy neuzavřít se zákazníkem smlouvu již prvním automaticky odesílaným e-mailem, a s potvrzením objednávky a tedy i s uzavřením smlouvy se zákazníkem vyčkat až na informaci od poskytovatele dle věty druhé.

  3.5. Pokud poskytovatel objednávku zákazníka odběrateli potvrdí, zajistí přípravu zboží, jeho zabalení a odeslání zákazníkovi jménem prodávajícího (kterým může být v závislosti na okolnostech buď odběratel, nebo poskytovatel). K tomu může poskytovatel využít služeb třetích osob. Pokud poskytovatel takovou třetí osobu využije, odběratel poskytovatele zmocňuje k jednání s těmito třetími osobami a (pro případ, že je prodávajícím v konkrétním případě odběratel) k uzavírání smluv s těmito třetími osobami jménem odběratele. Odběratel je zároveň povinen informovat zákazníka o potvrzení objednávky, a tedy i o uzavření smlouvy.

  3.6. Odběratel je povinen při prodeji zboží zákazníkům prostřednictvím e-shopu používat vůči zákazníkům právní dokumenty, poskytnuté mu za tímto účelem poskytovatelem. Konkrétně se jedná o Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád a Zásady ochrany osobních údajů, které budou odběrateli zpřístupněny poskytovatelem Odběratel je povinen tyto dokumenty na e-shopu zveřejnit a řídit se jejich ustanoveními ve vztahu k zákazníkům. Dokumenty jsou připraveny ve dvou variantách, v závislosti na tom, zda je v konkrétním případě prodávajícím odběratel nebo poskytovatel. Odběratel je povinen zákazníka řádně informovat o tom, kdo je v konkrétním případě prodávající, a poskytnout zákazníkovi odpovídající dokumenty, které reflektují osobu prodávajícího.

  3.7. Odběratel je oprávněn provádět změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, Reklamačním řádu a Zásadách ochrany osobních údajů, poskytnutých poskytovatelem dle článku 3.6. těchto obchodních podmínek, výlučně s předchozím písemným souhlasem poskytovatele, s výjimkou změn a úprav, jejichž provedení je ve výše uvedených dokumentech nebo v těchto obchodních podmínkách předpokládané.

  3.8. Odběratel je povinen garantovat práva zákazníků (zejména těch zákazníků, kteří jsou spotřebiteli) dle právních předpisů, těchto obchodních podmínek a dokumentů uvedených v článku 3.6. těchto obchodních podmínek, a umožnit jim uplatnění těchto práv (zejména reklamací a odstoupení od smlouvy). Odběratel je zejména povinen plnit veškeré informační povinnosti uložené mu právními předpisy (zejména týkající se popisu zboží, informací o alergenech v případě prodeje potravin, informací k prodeji alkoholu v případě jeho prodeje, informaci týkající se elektrozařízení v případě jejich prodeje, informací o špercích a drahých kovech v případě jejich prodeje atd.).

  3.9. Odběratel je povinen informovat poskytovatele bez zbytečného odkladu o tom, že zákazník u odběratele uplatnil některé své právo či požadavek garantované mu právními předpisy nebo dokumenty uvedenými v článku 3.6. těchto obchodních podmínek. Odběratel je zároveň povinen zákazníkům doporučovat uplatnění jejich práv a požadavků prostřednictvím k tomu určenému portálu, o kterém bude poskytovatel odběratele informovat. Odběratel má dále povinnost součinnosti s poskytovatelem za účelem řádného vyřízení požadavků zákazníků. Je-li prodávajícím v konkrétním případě poskytovatel, je odběratel povinen umožnit zákazníkům uplatnění jejich práv vůči poskytovateli.

  3.10. Odběratel tímto zmocňuje poskytovatele k přijímání plateb od zákazníků za zboží, které bylo zakoupené prostřednictvím e-shopu, a jehož prodávajícím je odběratel. Odběratel zároveň bere na vědomí, že platby za zboží od zákazníků, které bylo zakoupené prostřednictvím e-shopu, a jehož prodávajícím je poskytovatel, bude taktéž přijímat poskytovatel.

  3.11. Poskytovatel poskytuje odběrateli k fotografiím, videím a textům souvisejících se zbožím, poskytnutých poskytovatelem dle článku 3.3. těchto obchodních podmínek, licenci, popřípadě podlicenci, k jejich užívání prostřednictvím e-shopu za účelem propagace odběratele a nabízení a prodeje zboží. Licence je nevýhradní, množstevně a místně neomezená a je omezená na dobu trvání smlouvy. Odběratel je oprávněn poskytnutý obsah přiměřeným způsobem upravit, pokud tím nedojde ke změně smyslu sdělení nebo k uvádění zkreslených nebo nepravdivých informací ohledně poskytovatele nebo zboží. Jakékoliv jiné změny poskytnutého obsahu podléhají předchozímu písemnému souhlasu poskytovatele.

  3.12. Odběratel se zavazuje, že při jednání se zákazníky nebude poškozovat dobré jméno poskytovatele a jím poskytovaných služeb. Dále se zavazuje, že při jednání se zákazníky bude dodržovat veškeré požadavky stanovené právními předpisy a dobrými mravy, zejména požadavky stanovené spotřebitelským právem (v případě, že zákazník je spotřebitelem).

  3.13. Odběratel je povinen zajistit, aby prostřednictvím e-shopu nebylo prodáváno zboží, které by jakýmkoliv způsobem porušovalo právní předpisy, tyto obchodní podmínky nebo dobré mravy. Zároveň je povinen zajistit, aby nebyl na e-shopu uvedený žádný protiprávní obsah, zejména obsah porušující právo duševního vlastnictví. Porušení této povinnosti odběratele bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

  3.14. Poskytovatel je v případech, kdy je prodávajícím odběratel, povinen zajistit pro odběratele dostupnost zboží a jeho odeslání zákazníkovi. V případech, kdy je prodávajícím poskytovatel, se poskytovatel zavazuje odeslat zboží zákazníkovi. Poskytovatel je dále povinen vyřizovat uplatněné reklamace a odstoupení od smlouvy ze strany zákazníků, pokud je o nich informován odběratelem dle článku 3.9. těchto obchodních podmínek, a nést náklady s tímto spojené.

  3.15. Odběratel je povinen poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k řádnému poskytování služeb ze strany poskytovatele. Zejména je odběratel povinen sdělit poskytovateli veškeré informace, které si poskytovatel vyžádá v souvislosti s poskytováním služeb nebo které by mohly řádné poskytování služeb ovlivnit nebo zmařit.

  3.16. Smluvní strany se dále dohodly, že poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty uložených dat či ušlého zisku, která je důsledkem poskytování služeb. Poskytovatel dále neodpovídá za škodu či újmu, pokud jsou tyto způsobeny technickými poruchami, činností odběratele (zejména takovou, která by byla v rozporu se smlouvou nebo obchodními podmínkami) nebo zásahy třetích stran. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše provize, kterou poskytovatel od odběratele přijal.
  3.17. Smluvní strany nejsou odpovědny za nesplnění svých povinností dle těchto obchodních podmínek po dobu trvání vyšší moci, pokud po nich není možné požadovat, aby nesplnění svých povinností dle těchto obchodních podmínek v důsledku vyšší moci předešly. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků dle těchto obchodních podmínek pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci. Za vyšší moc je pro účely těchto obchodních podmínek považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době uzavření smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska těchto obchodních podmínek považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, pandemie, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. V rámci rozhraní Dropohs administrace odběratel spravuje a vede evidenci objednávek zákazníků na základě tří samostatných účtů, a to vždy v závislosti na okolnosti v jakém postavení vystupuje odběratel vůči zákazníkům. Na základě domluvy smluvních stran rozlišujeme tzv. provizní účet, zálohový účet a dobírkový účet.

  4.2. Bližší informace k jednotlivým účtům, nejsou-li uvedené v článcích níže, lze nalézt na webovém rozhraní poskytovatele.

  4.3. V případě, že odběratel vystupuje vůči zákazníkům jako prodejce, cena za zaplacené zboží je zasílána přímo odběrateli. Pokud však odběratel vůči zákazníkům vystupuje jako provozovatel, cena za zaplacené zboží je zasílána poskytovateli. Odběrateli pak náleží právo na vyplacení dohodnuté provize z kupní ceny produktu, tj. včetně ceny za dopravu a další platby. Mimo výše uvedené, je odběrateli ze zůstatku na předmětném účtu stržen i poplatek, který je nárokován ze strany dopravce. Konkrétní výše podle druhu poplatku je uvedena na webovém rozhraní poskytovatele - https://manual.dropohs.cz/10-ucty-provizni-zalohovy-a-dobirkovy

  4.4. Smluvní strany se dohodly na vystavování faktur elektronickou formou s tím, že platba je možná v českých korunách (CZK), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

 1. PROVIZNÍ ÚČET
  5.1.
  Provizní účet slouží k evidenci zboží v rámci účtu odběratele. Odběratel je povinen zajistit, aby na provizním účtu disponoval vždy částkou vyšší než 1.000,- Kč. V případě, že odběratel do třiceti dnů ode dne, kdy zůstatek na účtu odběratele dosáhl částky nižší, než je minimální částka uvedená na webovém rozhraní, nesjedná nápravu, poskytovateli vzniká právo pozastavit odběrateli užívání systému Megadropshipping.

  5.2. Na základě žádosti odběratele se poskytovatel zavazuje zaslat kladný zůstatek provizního účtu odběrateli na předem dohodnutý bankovní účet, nejedná-li se vzhledem k okolnostem o žádost zcela nepřiměřenou (částka nižší než 100,- Kč) či žádost zneužívajícího charakteru (více než 10 žádostí za měsíc).

  5.3. Odběratel nemá nárok na vyplacení provize v případě, že vůči zákazníkovi vystupuje jako prodejce. Za takových okolností má poskytovatel právo pouze na kompenzaci nákladů souvisejících s expedicí a případným vrácením či nevyzvednutím zboží zákazníkem. Výše uvedené náklady jsou odběrateli z provizního účtu strženy v okamžik odeslání objednávky zákazníkovi.

  5.4. Odběratel má nárok na vyplacení provize v případě, že vůči zákazníkovi vystupuje jako provozovatel. Tento nárok zahrnuje provizi z ceny produktu, dopravy a platby. Provize z výše uvedených nároků je odběrateli připsána na provizní účet v okamžik odeslání objednávky zákazníkovi

  5.5. Nezávisle na okolnostech, zda v daném právní vztahu vystupuje odběratel vůči zákazníkovi jako prodejce nebo provozovatel, je při každé provedené objednávce ze strany zákazníka odběrateli stržen tzv. provozní poplatek. Výše a druh poplatku je uveden vždy na webovém rozhraní poskytovatele.

  5.6. V případě, že zákazník odstoupí od uzavřené smlouvy, případně v rámci reklamačního řízení úspěšně uplatní požadavek na slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy, je prodávající povinen zákazníkovi příslušnou částku vrátit. O tuto částku bude ponížena provize odběratele, v závislosti na tom, kdo je prodávající. Pokud zákazník své právo úspěšně uplatnil až po proběhlé fakturaci, je smluvní strana povinna příslušnou částku zaslat druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co ji na tuto skutečnost druhá smluvní strana upozornila. Smluvní strany pro tento případ sjednávají možnost provedení započtení na jiné své pohledávky.

 

 1. ZÁLOHOVÝ ÚČET

  6.1. Zálohový účet je využíván v případě, kdy prodejcem je pouze odběratel a platba neprobíhá tzv. na dobírku. V takovém případě je odběratel povinen uhradit poskytovateli zálohu za rezervované zboží. Výše zálohy závisí na velkoobchodní ceně zboží, které je předmětem objednávky zákazníka, a je z předmětného účtu stržena při doručení informace poskytovateli o učiněné objednávce ze strany zákazníka. V případě, že zákazník odstoupí od dotčené smlouvy, zavazuje se poskytovatel výši stržené zálohy připsat odběrateli zpět na jeho účet. Výše zálohy není vrácena odběrateli při výměně zboží.

  6.2. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku zákazníka v případě, že zůstatek na zálohovém účtu je nižší než 1.000,- Kč.

  6.3. Na základě žádosti odběratele se poskytovatel zavazuje zaslat kladný zůstatek zálohového účtu odběrateli na předem dohodnutý bankovní účet, nejedná-li se vzhledem k okolnostem o žádost zcela nepřiměřenou či žádost zneužívajícího charakteru. Kladný zůstatek je v případě zálohového účtu vyplacen formou dobropisu.

  6.4. Stanoví-li úprava dle článku 5. v obchodních podmínkách jinak, použije se pro tyto případy úprava zálohového účtu dle těchto obchodních podmínek.

 

 1. DOBÍRKOVÝ ÚČET
  7.1. V případě, že odběratel vystupuje vůči zákazníkům jako prodejce, zákaznické platby na dobírku jsou dopravcem zasílány na dobírkový účet. Poskytovatel v takovém případě vystupuje pouze jako prostředník mezi odběratelem a dopravcem zboží, tudíž zůstatek na dobírkovém účtu je odběrateli vyplácen zpětně a vždy jednou za kalendářní měsíc.

  7.2. Odběratel se zavazuje pro výplatu platby dopravce uvést vždy bankovní účet sdělený odběrateli poskytovatelem.

  7.3. Stanoví-li úprava dle článku 5. v obchodních podmínkách jinak, použije se pro tyto případy úprava zálohového účtu dle těchto obchodních podmínek.

 

 1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJÍ UKONČENÍ, SMLUVNÍ POKUTY

  8.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nedohodnou-li se smluvní strany nebo není-li stanoveno jinak
  .

  8.2. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému dni. Kterákoliv smluvní strana je dále oprávněna uzavřenou smlouvu vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

  8.3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem nebo pokud soustavně porušuje smlouvu méně závažným způsobem.

  8.4. V případě, že odběratel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v článcích 3.6., 3.8., 3.9., 3.12., 3.13. a 3.14. těchto obchodních podmínek, zavazuje se uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Úhradou jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

  8.5. Výpověď musí být učiněna písemně; v případě smluv sjednaných elektronickou cestou elektronicky (případně prostřednictvím uživatelského účtu, pokud to jeho nastavení umožňuje).

  8.6. Ukončení spolupráce nemá vliv na případné povinnosti smluvních stran z již proběhlých objednávek (reklamace, odstoupení od smlouvy atd.), ani na nároky na náhradu škody. Odběratel nemá právo na náhradu škody, zejména ušlého (předpokládaného) zisku, z budoucích (předpokládaných) objednávek zákazníků.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  9.1. Práva odběratele z vadného plnění se řídí příslušnými platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

  9.2. Poskytovatel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:
 • služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v komunikaci mezi poskytovatelem a odběratelem vztahující se ke smlouvě;
 • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem;
 • služba trvá po dohodnutou dobu;
 • služba je v souladu s požadavky právních předpisů.

  9.3. V případě, že byla služba poskytnuta vadně, má odběratel právo na bezplatné odstranění vady služby, příp. na přiměřenou slevu z ceny služby (nelze-li vadu služby odstranit) nebo na poskytnutí náhradní služby. Odběratel má právo na odstoupení od smlouvy, je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy. Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

  9.4. Práva z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím služby věděl nebo vadu sám způsobil, zejména předložením nekompletních nebo nepravdivých podkladů nebo porušením těchto obchodních podmínek či právních předpisů.

  9.5. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději však do šesti měsíců od poskytnutí služby. Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně. Odběratel je v reklamaci povinen vadu označit a popsat.

  9.6. V souladu s občanským zákoníkem má odběratel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Odběratel bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

 1. VÝHRADY, OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

  10.1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost a zákonnost obsahu vkládaného do odběratelovo jednotlivými dodavateli, odběrateli nebo zákazníky. Poskytovatel obsah a příspěvky výše uvedených osob žádným způsobem předem nekontroluje, neschvaluje ani neupravuje.

  20.2. Obsah systému Megadropshipping je chráněn autorským právem poskytovatele nebo právy dalších osob. Odběratel nesmí obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu poskytovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných v systému Megadropshipping.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků


10.3. Užívání systému Megadropshipping je na vlastní riziko odběratele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití systému Megadropshipping. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb zaplacených poskytovateli, ohledně kterých došlo ke vzniku škody, na období, v němž došlo ke vzniku škody.

10.4. Odběratel odpovídá za to, že jeho jednání a užívání v souvislosti se systémem Megadropshipping bude vždy v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy. Činnost odběratele nesmí být v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a nesmí omezovat výkon práv třetích osob. Odběratel nesmí zpřístupnit systém Megadropshipping žádné neoprávněné třetí osobě. Odběratel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit systém Megadropshipping třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

10.5. Pokud se v souvislosti s využíváním systému Megadropshipping odběratel dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, nebo bude porušovat smlouvu včetně obchodních podmínek, je poskytovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit odběrateli užívání systému Megadropshipping. V tomto případě je odběratel povinen uhradit poskytovateli škodu, která mu jednáním odběratele dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

10.6. V případě jakéhokoliv problému je snahou poskytovatele zabránit ztrátě nebo poškození dat a zajistit nápravu. Poskytovatel však nemůže zaručit stálou dostupnost a integritu dat a neodpovídá za jakékoli změny, ztráty nebo poškození uložených dat, pokud jsou způsobeny činností odběratele nebo třetích stran.

10.7. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do systému Megadropshipping nebo v důsledku užití systému Megadropshipping v rozporu s jejím určením. Při využívání systému Megadropshipping nesmí odběratel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému Megadropshipping, a dále odběratel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící systém Megadropshipping a užívat systém Megadropshipping nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, jenž je v rozporu s jeho určením či účelem.

 

 1. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A OBCHODNÍ POLITIKY POSKYTOVATELE, POVINNOST MLČENLIVOSTI

  11.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být odběrateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Odběratel se zavazuje tyto informace zejména:
 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu poskytovatele jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

  11.2. Dále se odběratel zavazuje, že nebude bez souhlasu poskytovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu poskytovatelem.
  11.3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se v rámci spolupráce dozvědí, a které se dotýkají jejich zájmů a pověsti. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace veřejně známé nebo zveřejněné smluvní stranou, které se týkají, nebo v případě, že smluvní strana dala ke zveřejnění informací písemný souhlas druhé smluvní straně, případně na situace, ve kterých je smluvní strana dle právních předpisů povinna informace sdělit.
  11.4. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiných podmínkách ochrany obchodního tajemství a dalších informací, zejména prostřednictvím samostatné smlouvy.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1. Pokud vztah související s užitím systému Megadropshopping nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

  12.2. Smluvní strany si sjednávají místní příslušnost obecného soudu poskytovatele k projednávání veškerých případných sporů vzniklých z jejich právních poměrů založených touto smlouvou.

  12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  12.4. Poskytovatel upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od  22.1.2022.